menu

英語による講義

比較農業論講座では、留学生・日本人学生を対象とした英語による講義を提供しています。
「日本の農業と環境」は日本人教員によるリレー形式の講義で、
「比較農業論特論」は外国人招へい研究員による講義です。